شهدای گمنام در بوستان کوهسار آرام گرفتند


روز جمعه دوم آبان ماه مراسم تشییع شهدای گمنام محله رضویه از مقابل مسجد امام سجاد (علیه السلام) آغاز و نماز در چهارراه عرب ها (که با ورود شهدا به این محله به چهارراه شهداء تغییر نام داده است) بر پیکر مطهر این دو شهید توسط حجت الاسلام صادقی اقامه شد سپس بر روی دستان مردم تا محل یادمان شهدای گمنام بوستان کوهسار تشییع و تدفین شدند.
<p style=«text-align: center;»><a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۳.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۲» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۳-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۳» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۴.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۳» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۴-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۴» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۵.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۴» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۵-۴۶۰۴۵.jpg» alt=«تشییع۵» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۶.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۵» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۶-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۶» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۷.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۶» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۷-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۷» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۸.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۷» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۸-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۸» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۹.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۸» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۹-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۹» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۱۰.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۶۹» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۱۰-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۱۰» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۷۰» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a> <a href=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۲.jpg»><img class=«alignnone size-large wp-image-۱۳۷۱» src=«http://khatteroshan.ir/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۱۰/تشییع۲-۴۶۰x۳۴۵.jpg» alt=«تشییع۲» width=«۴۶۰» height=«۳۴۵» /></a></p>
<div id=«__if۷۲ru۴sdfsdfruh۷fewui_once» style=«display: none;»></div>
<div id=«__hggasdgjhsagd_once» style=«display: none;»></div>