توزیع کارت تخفیف استخر در سرای محله مشیریهخانه ورزش سرای محله مشیریه دوشنبه و سه شنبه ۲۷ و ۲۸ اسفندماه کارت تخفیف استخر ویژه ۵ و ۶ فروردین ماه ۹۸ توزیع می کند. همسایگان علاقه مند مشیریه برای دریافت به سرای محله مشیریه واقع در پارک بنفشه مراجعه نمایند.